Všeobecné obchodní podmínky
prodej ojetých vozů na dálku (prostřednictvím elektronické komunikace)

 1. úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „ VOP “) tvoří nedílnou součást kupní smlouvy (jak je tento pojem definován dále v těchto VOP), jejímž předmětem je prodej ojetého / použitého motorového vozidla specifikovaného v kupní smlouvě (dále jen „ vozidlo “) uzavírané mezi obchodní společností AutoDraft ČR s.r.o., IČO: 049 58 250, se sídlem Přípotoční 1519/10b, Vršovice, 100 00 Praha 10, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 298458, na straně jedné (dále jen „ prodávající “), a fyzickou nebo právnickou osobou uvedenou v kupní smlouvě, jako kupujícím na straně druhé (dále jen „ kupující “), prostřednictvím elektronické komunikace na základě poptávky kupujícího učiněné na internetových stránkách prodávajícího www.autodraft.cz   (dále jen „ webová stránka “).
 2. Pro účely těchto VOP se rozumí:
 1. spotřebitelem fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání (dále jen „ kupující - spotřebitel “),

 2. podnikatelem osoba (fyzická i právnická), která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku; pro účely ochrany spotřebitele je za podnikatele považována také každá osoba, která v poptávce uvede své identifikační číslo, čímž uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele (dále jen „ kupující - podnikatel “).

 1. Pakliže došlo při uzavírání kupní smlouvy ke sjednání ustanovení odchylných od těchto VOP, mají přednost ujednání v kupní smlouvě.
 2. Tyto VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
 1. Postup při výběru vozidla a poptávkový formulář

 1. Prodávající na webové stránce inzeruje databázi vozidel, která umožňuje třídění na základě rozličných kritérií v souladu s přáním a potřebami kupujícího. Databáze je pravidelně aktualizována a obsahuje vozidla ve vlastnictví prodávajícího.
 2. Prezentace vozidel umístěná na webové stránce je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 3. Prezentace vozidel na webové stránce obsahuje alespoň fotodokumentaci vozidla, technickou specifikaci, nájezd v km, datum první registrace, cenu, orientační výbavu, VIN kód, jakož i kontakt na konkrétního zaměstnance prodávajícího, který prodej vozidla zajišťuje.
 4. Po výběru konkrétního vozidla projeví kupující o takové vozidlo zájem kliknutím na příslušné políčko „Koupit online“, čímž se mu otevře online vyplňovací poptávkový formulář k doplnění. Kupující bere na vědomí, že jím doplněné údaje považuje prodávající za úplné a správné.
 5. Odesláním poptávkového formuláře kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a Zásadami zpracování osobních údajů a souhlasí s nimi, přičemž dále bere na vědomí, že odesláním poptávkového formuláře mu nevzniká nárok na uzavření kupní smlouvy, jakož ani rezervace na poptávané vozidlo.
 6. Po přijetí poptávkového formuláře prodávajícím bude kupující nejpozději následující pracovní den telefonicky kontaktován zaměstnancem prodávajícího, který jej seznámí se stavem poptávaného vozidla, možností online prohlídky, zodpoví veškeré jeho dotazy, sdělí mu způsob úhrady kupní ceny, způsob dodání vozidla a s tím spojené náklady, jakož i detaily k uzavření kupní smlouvy.
 7. Kupujícímu bude nabídnuta možnost sjednat za příplatek pojištění pozáručních vad , které je prodávající oprávněn kupujícímu při nákupu vozidla zprostředkovat (dále jen „ pojištění pozáručních vad “). Obchodní podmínky pojištění pozáručních vad budou kupujícímu předloženy po dohodě s prodávajícím, přičemž uzavření pojistné smlouvy bude možné během předání vozidla.
 8. Kupující prohlašuje, že byl prodávajícím před uzavřením kupní smlouvy upozorněn, aby si prověřil historii vozidla prostřednictvím webových aplikací k tomu určených (např. www.cebia.cz , www.carvertical.cz , www.cardetect.cz  apod.).
 1. uzavření Kupní smlouvy

 1. Projeví-li kupující zájem na uzavření kupní smlouvy, bude mu na emailovou adresu uvedenou v poptávkovém formuláři odeslána závazná nabídka prodávajícího na prodej vozidla (dále jen „ závazná nabídka “), a to v rozsahu ujednání, která byla s kupujícím diskutována během telefonické komunikace.
 2. Závazná nabídka bude obsahovat zejména identifikační údaje prodávajícího a kupujícího, podrobný technický popis vozidla, popis vad vozidla, dohodnuté podmínky dodání, kupní cenu, a náklady na dodání, projeví-li o něj kupující zájem.
 3. Přílohou závazné nabídky budou následující dokumenty:
 1. formulář přijetí nabídky (kupní smlouva),

 2. tyto VOP,

 3. vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy,

 4. reklamační řád,

 5. vzorový reklamační formulář.

 1. Po obdržení závazné nabídky, nejpozději však následující den do 20:00 hod., je kupující povinen informovat prodávajícího, zda si vozidlo koupí, způsobem, že prodávajícímu doručí podepsaný sken formuláře o přijetí nabídky (kupní smlouva)  a dále potvrzení o úhradě zálohy na úhradu kupní ceny (dále jen „ záloha “), jejíž výše a splatnost byla specifikována v závazné nabídce. V opačném případě platí, že se kupující rozhodl kupní smlouvu neuzavřít.
 2. Okamžikem, kdy je prodávajícímu doručen sken formuláře o přijetí nabídky (kupní smlouva) je kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena.
 3. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že umožní kupujícímu převést vlastnické právo k prodávanému vozidlu, včetně veškeré existující dokumentace, ve stavu uvedeném v závazné nabídce.
 4. Kupní smlouvou se kupující zavazuje zaplatit kupní cenu a převzít vozidlo. Kupující je srozuměn se skutečností, že kupuje věc (vozidlo) již užívanou, použitou, ve stavu opotřebení úměrnému stáří a ujetým kilometrům, a prohlašuje, že se před uzavřením kupní smlouvy podrobně a pečlivě seznámil (resp. měl reálnou možnost tak učinit) s technickým stavem vozidla, zejména s ohledem na proběhnuvší online prohlídku vozidla, a že prodávajícím poskytnuté informace o vozidle jsou pro kupujícího řádným a dostačujícím podkladem pro uzavření kupní smlouvy. Kupující bere na vědomí, že povaha koupě vozidla v tomto případě neumožňuje před uzavřením kupní smlouvy absolvovat zkušební jízdu s vozidlem, nicméně kupující bere na vědomí, že bude mít vždy možnost před podpisem předávacího protokolu ve smyslu čl. 5.8. těchto VOP provést důkladnou kontrolu vozidla.
 5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující samostatně.  
 1. Kupní cena, splatnost kupní ceny

 1. Kupní cena je stanovena na webové stránce vždy u příslušného vozidla, přičemž tato cena může být na základě dohody prodávajícího a kupujícího měněna.
 2. Závazná nabídka dle čl. 3.1. VOP obsahuje ustanovení o kupní ceně, jejíž výši si smluvní strany výslovně sjednaly. Takto sjednaná kupní cena je pro obě strany závazná.
 3. Kupní cenu je kupující povinen uhradit nejpozději do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy, přičemž za úhradu kupní ceny se považuje připsání platby na bankovní účet prodávajícího. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení e-mailu kupujícím prodávajícímu, jehož přílohou je podepsaný sken formuláře o přijetí nabídky (kupní smlouva) .
 4. Platbu kupní ceny lze provést pouze bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího specifikovaný v závazné nabídce.
 5. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním vozidla v dohodnuté výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním vozidla.
 6. Kupní cena může být kupujícím uhrazena v plné výši již ke dni uzavření kupní smlouvy. Zbývající část kupní ceny musí být uhrazena v souladu s čl. 4.3 VOP.
 7. Vzhledem ke způsobu uzavření kupní smlouvy a následnému předání vozidla je mezi smluvními stranami vyloučena aplikace § 2119 odst. 1 občanského zákoníku.  
 8. Dostane-li se kupující do prodlení s úhradou kupní ceny nebo její části, je prodávající oprávněn od smlouvy písemně (e-mailem) odstoupit a kupující je povinen prodávajícímu uhradit smluvní pokutu ve výši zálohy. Prodávající je oprávněn započíst pohledávku kupujícího na vrácení uhrazené zálohy proti své pohledávce vůči kupujícímu na uhrazení smluvní pokuty. V případě nezaplacení zálohy ze strany kupujícího je prodávající oprávněn požadovat od kupujícího uhrazení smluvní pokuty ve výši odpovídající výši ujednané zálohy.
 9. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k vozidlu ve smyslu § 2132 občanského zákoníku; k upující se stane vlastníkem vozidla teprve úplným zaplacením – připsáním kupní ceny na  bankovní účet prodávajícího.
 1. Dodací podmínky, převzetí vozidla

 1. Je-li uzavřena kupní smlouva a zaplacena kupní cena v plné výši, je prodávající povinen doručit vozidlo na adresu kupujícího, resp. na adresu sjednanou v závazné nabídce (dále jen „ místo předání “), a to nejpozději do 5 pracovních dnů od uhrazení kupní ceny.
 2. Prodávající doručí kupujícímu vozidlo do místa předání tak, že vozidlo bude naloženo na autopřepravníku.
 3. Kupující je povinen zajistit, aby místo předání bylo způsobilé pro předání vozidla, a to zejména s přihlédnutím k technickému provedení předání vozidla. V případě, že místo předání nebude způsobilé k předání (zejm. vzhledem k dopravním omezením), je prodávající oprávněn vozidlo doručit na jiné místo způsobilé k předání, a to v okruhu nanejvýš 1 km od sjednaného místa předání. Na tomto místě je kupující povinen vozidlo převzít. O předání a převzetí vozidla bude prodávajícím a kupujícím sepsán a podepsán předávací protokol.
 4. Kupující je povinen vozidlo převzít. Výjimkou je, pokud bylo vozidlo během převozu do místa předání vážně poškozeno či se ukáže, že je zcela nepojízdné. Důvodem pro odmítnutí převzetí vozidla není jakýkoliv estetický nedostatek neuvedený v předávacím protokolu. Takovéto vady budou s kupujícím případně vyřešeny formou reklamace.
 5. V případě oprávněného odmítnutí převzetí vozidla je prodávající povinen na své náklady v přiměřené lhůtě zajistit opravu vozidla a opakované dodání do místa předání.
 6. Nepřevezme-li si kupující vozidlo v dohodnutém termínu a v místě předání, resp. odmítne-li si kupující vozidlo převzít, přestože převzetí nebrání situace popsané v čl. 5.4. VOP, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy písemně (e-mailem) odstoupit a kupující bude povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 20 % z kupní ceny. Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody, jež se hradí zvlášť a v plné výši, přičemž za tímto účelem kupující a prodávající vylučují aplikaci § 2050 občanského zákoníku. Kupující souhlasí s tím, že prodávající bude oprávněn započíst svou pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávce kupujícího na vrácení zaplacené kupní ceny v souvislosti s odstoupením prodávajícího od kupní smlouvy. Strany se mohou dohodnout na jiném způsobu opakovaného předání vozidla.
 7. Prodávající je povinen předat kupujícímu veškeré doklady, které k vozidlu existují, jakož i doklady, na jejichž základě mu bude umožněn přepis vozidla u příslušného registru vozidel.
 8. Současně s převzetím vozidla dojde k vyhotovení předávacího protokolu o stavu vozidla, který bude podepsán oběma stranami. Předávací protokol bude vycházet zejména z provedené online prohlídky a z důkladné technické a právní kontroly zjištěného stavu vozidla kupujícího, přičemž bude umožňovat zápis v místě předání zjištěných odchylek (např. vnější či vnitřní poškození vozidla).
 9. Podpisem předávacího protokolu je kupující seznámen s faktickým i právním stavem vozidla, a předávací protokol tak bude výchozím podkladem pro případnou reklamaci vad vozidla ze strany kupujícího.
 10. Vozidlo bude předáno pouze kupujícímu, a to po předložení platného identifikačního dokladu (občanský průkaz, cestovní pas). V případě kupujícího – podnikatele, který je právnickou osobou, pouze jeho statutárnímu orgánu. Kupující je oprávněn k převzetí vozidla zmocnit jinou osobu a to na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby.
 11. Prodávající prohlašuje, že kupujícímu vědomě nezatajil žádnou vadu na vozidle.
 12. Nebezpečí škody na vozidle přechází na kupujícího okamžikem předání klíčků od vozidla, resp. podpisem předávacího protokolu ze strany kupujícího, dle toho, která z těchto skutečností nastane dříve.
 13. Při předání vozidla bude mít kupující možnost uzavřít prostřednictvím prodávajícího smlouvu na pojištění pozáručních vad, s jehož podmínkami byl seznámen během telefonického rozhovoru s prodávajícím před uzavřením kupní smlouvy, a jehož obchodní podmínky mu byly následně prodávajícím zaslány.
 14. Od okamžiku přechodu nebezpečí škody na vozidle je kupující povinen dodržovat veškeré právní předpisy související s provozem vozidla a je povinen zajistit, že vozidlo bude pojištěno pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (tzv. povinné ručení). V opačném případě kupující odpovídá prodávajícímu za škodu, která mu vznikne (vč. pokut uložených prodávajícímu, jakožto vlastníkovi vozidla, správními orgány).
 1. Registrace a přepis vozidla

 1. Prodávající předá kupujícímu vozidlo se zvláštní (tzv. převozní) registrační značkou určenou pro jízdu z místa prodeje do místa registrace vozidla, přičemž kupující bere na vědomí, že tato má platnost 10 pracovních dní od data vydání.
 2. Kupující se zavazuje do 10 pracovních dnů od převzetí vozidla zajistit převod a registraci vozidla v registru vozidel ČR, o čemž je povinen písemně informovat prodávajícího (např. zasláním scanu velkého technického průkazu prokazující přepis vozidla na kupujícího. V případě, že do této lhůty nebude auto registrováno na kupujícího, je kupující povinen neprodleně informovat o této situaci prodávajícího).
 3. Kupující je povinen zajistit platnou evidenční kontrolu vozidla.
 4. Prodávající kupujícímu garantuje, že na území České republiky lze podat ž ádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla  a že tomu nebrání žádný záznam u příslušného orgánu státní správy. Tato garance se výslovně vztahuje pouze na území České republiky, přičemž prodávající zásadně nezajišťuje administrativní úkony spojené s registrací vozidla mimo území České republiky.
 1. Odpovědnost za vady

 1. Kupující je povinen při předání vozidla vozidlo zkontrolovat a zaznamenat veškeré zjevné vady jím zjištěné a prodávajícím doposud neuvedené do předávacího protokolu. Tyto vady budou následně prodávajícím odstraněny nebo se strany dohodnou na přiměřené slevě z kupní ceny.   Zjevné vady objevené kupujícím později po předání vozidla již nebude kupující oprávněn u prodávajícího uplatnit.
 2. Kupující je povinen uplatnit práva z vadného plnění bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil nebo mohl zjistit při vynaložení péče řádného hospodáře, nejpozději však do 12 měsíců od odevzdání vozidla kupujícímu, přičemž dobu pro uplatnění práv z vadného plnění smluvní strany tímto sjednávají s ohledem na skutečnost, že se u vozidla jedná o použité spotřební zboží ve smyslu § 2168 občanského zákoníku.
 3. Neuplatní-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil nebo mohl zjistit při vynaložení péče řádného hospodáře, jeho nároky z odpovědnosti za vady zanikají. Při reklamaci skrytých vad bude přihlédnuto k obsahu předávacího protokolu.
 4. Postup reklamace, jakož i práva z vadného plnění náležející kupujícímu, jsou upraveny reklamačním řádem prodávajícího, který je přílohou těchto VOP.
 1. odstoupení od kupní smlouvy

 1. Kupující – spotřebitel je oprávněn do 14 dnů od převzetí vozidla odstoupit od kupní smlouvy i bez udání důvodu. Tato lhůta slouží kupujícímu – spotřebiteli pro seznámení se s vozidlem a jeho jízdními vlastnostmi.
 2. Kupující – spotřebitel bere na vědomí, že seznámení se s vozidlem by mělo probíhat toliko v rozsahu, v jakém by mu bylo umožněno, pokud by byla kupní smlouva uzavírána v obchodních prostorách prodávajícího. Kupující – spotřebitel smí s vozidlem po tuto dobu nakládat pouze běžným způsobem (nesmí např. provozovat taxi službu), jinak se při odstoupení od kupní smlouvy vystavuje v souladu s § 1833 občanského zákoníku vzniku odpovědnosti za snížení hodnoty vozidla (viz čl. 8.4 VOP).
 3. Kupující – spotřebitel je povinen ve lhůtě pro odstoupení informovat prodávajícího o jeho záměru od kupní smlouvy odstoupit, k čemuž může využít vzorového formuláře, který je přílohou těchto VOP.
 4. V případě odstoupení kupujícího - spotřebitele od kupní smlouvy je kupující – spotřebitel povinen nahradit částku, o kterou byla snížena hodnota vozidla v důsledku:
 1. nadměrného nájezdu s vozidlem tak, že za přiměřený nájezd se považuje maximálně 250 km; za každý najetý km přesahující tuto hranici je kupující – spotřebitel povinen uhradit prodávajícímu náhradu za nadměrné použití vozidla ve výši 0,01 % z kupní ceny;

 2. nedovolených úprav, změn, oprav či jiných zásahů a přizpůsobení, jakož i užití kapalin pro dané vozidlo nevhodných, když kupující – spotřebitel je povinen nahradit škodu způsobenou na vozidle takovýmto zásahem;

 3. jiného poškození vozidla (např. znečištění či poničení interiéru, škrábance, praskliny, promáčknutí a jiné defekty a poruchy vozidla atd.), jehož existence nevyplývá z obsahu předávacího protokolu, tj. takové poškození, jež se na vozidle v době předání kupujícímu – spotřebiteli nevyskytovalo.

 1. Za účelem zjištění rozsahu škod dle čl. 8.4. písm. b) a c) je prodávající povinen nechat vypracovat odborný posudek či vyjádření autoservisu, když kupující – spotřebitel je srozuměn s tím, že v takovém případě k vrácení kupní ceny ze strany prodávajícího dojde nejdříve po vyčíslení této škody.
 2. V případě odstoupení od kupní smlouvy nevzniká kupujícímu – spotřebiteli právo na vrácení finanční částky odpovídající hodnotě paliva v nádrži.
 3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dojde k zániku kupní smlouvy od počátku (ex tunc). Smluvní strany jsou si povinny navrátit vzájemná plnění, a to následovně:
 1. kupující – spotřebitel je povinen nejpozději do 5 dnů od odstoupení od kupní smlouvy na své náklady vrátit prodávajícímu vozidlo na adresu jeho provozovny: Přípotoční 1519/10b, Vršovice, 100 00 Praha 10, přičemž den vrácení vozidla na provozovnu je kupující povinen oznámit nejpozději předchozí pracovní den prodávajícímu;

 2. prodávající je povinen bez zbytečného odkladu kupujícímu – spotřebiteli vrátit uhrazenou kupní cenu, přičemž je oprávněn proti pohledávce kupujícího – spotřebitele na vrácení kupní ceny započíst svou pohledávku vzniklou v souvislosti se zjištěními dle čl. 8.4. VOP.

 1. Při vrácení vozidla na provozovnu prodávajícího bude kupujícím - spotřebitelem předložena plná moc s úředně ověřeným podpisem kupujícího - spotřebitele pro účely zpětného přepisu vozidla na prodávajícího. Vzor plné moci bude kupujícímu - spotřebiteli zaslán neprodleně po jeho odstoupení od kupní smlouvy.
 2. Kupující – spotřebitel je v případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 8.1. povinen umožnit prodávajícímu zpětné nabytí vlastnického práva, a to v plném rozsahu bez jakéhokoliv zatížení, kterým za dobu jeho užívání předmětné vozidlo kupující - spotřebitel zatížil. Jedná se zejména o poskytnutí maximální možné součinnosti při odstranění zatížení vozidla vzniklého v souvislosti s financováním kupní ceny nebo její části třetí osobou. Kupující – spotřebitel je při odstoupení od smlouvy povinen prodávajícího o jakýchkoliv zatíženích vozidla informovat a nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne připsání vrácené kupní ceny na jeho účet je povinen prodávajícímu zaslat doklad / potvrzení o zániku takového zatížení.
 3. Prodávající je oprávněn kdykoliv odstoupit od kupní smlouvy, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, byla-li již uhrazena, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 1. Prohlášení stran

 1. Prodávající prohlašuje, že vozidlo nepochází z trestné činnosti, že na vozidle nevázne zástavní právo nebo jiné právo třetí osoby. V opačném případě je kupující oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
 2. V souvislosti s odpovědností za jiné než právní vady vozidla prodávající prohlašuje, že vozidlo nebylo poškozeno povodní, tedy především, že vozidlo nestálo delší dobu v zatopeném území, nebylo pod vodou, interiér nebyl zanesen blátem, ani nánosy z povodní. Prodávající rovněž prohlašuje, že vozidlo nebylo havarované (bourané) tzn. poškozené na nosné konstrukci či sloupcích vozidla a u vozidla nebyly tzv. vystřeleny airbagy. V opačném případě je kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.
 3. Kupující prohlašuje, že je mu známa skutečnost, že od prodávajícího kupuje použité/ojeté vozidlo.
 4. V případě, že kupující kupuje vozidlo za finanční prostředky nacházející se ve společném jmění manželů, kupující prohlašuje, že informoval svého manžela/manželku o zamýšlené koupi vozidla dle kupní smlouvy za tyto finanční prostředky a že tento s tím vyslovil souhlas.
 1. DORUČOVÁNÍ

 1. Kupující souhlasí s tím, aby mu bylo doručováno na jeho elektronickou adresu uvedenou v poptávkovém formuláři.
 1. ochrana osobních údajů

 1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „ nařízení GDPR “) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu, který je přístupný na webové stránce www.autodraft.cz .
 1. Závěrečná ustanovení

 1. Práva a povinnosti výslovně neupravené kupní smlouvou či těmito VOP se řídí obecně závaznými právními předpisy právního řádu České republiky. Odchylná ujednání obsažená v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto VOP.
 2. Tyto VOP, jakož i reklamační řád, tvoří spolu s kupní smlouvou úplnou dohodu mezi prodávajícím a kupujícím ohledně předmětu kupní smlouvy, kterým je vozidlo, a nahrazují veškeré předchozí rozhovory, jednání a dohody mezi smluvními stranami týkající se předmětu kupní smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření kupní smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními kupní smlouvy či těchto VOP a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
 3. Jestliže jakýkoliv závazek vyplývající z kupní smlouvy či těchto VOP nebo jakékoliv jejich ustanovení (včetně jakéhokoli jejich odstavce, článku, věty nebo slova) je nebo se stane neplatným, nevymahatelným a/nebo zdánlivým, pak taková neplatnost, nevymahatelnost a/nebo zdánlivost neovlivní ostatní jejich ustanovení. Strany nahradí tento neplatný, nevymahatelný a/nebo zdánlivý závazek takovým novým platným, vymahatelným, a nikoliv zdánlivým závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku. Ukáže-li se některé z ustanovení kupní smlouvy či těchto VOP (včetně jakéhokoli jejího odstavce, článku, věty nebo slova) zdánlivým, posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle ustanovení § 576 občanského zákoníku.
 4. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 23.10.2023.